W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lat 1260 - 1269

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1260

 

Powstaje klasztor dominikanów w Cieszynie poza obwałowaniami miejskimi

1260

 

Nadanie praw miejskich Policom koło Szczecina por lata 1321 – 1808

1260

 

Pierwsze wzmianki o wsi Owieśno na Dolnym śląsku

1260

 

Bolesław V Wstdliwy udziela wsparcia wojskowego Węgrom walczącym z Czechami

1260

 

Tatarzy podstepem zajmują Sandomierz wymordowali oni mieszkańcow oraz mnichów ( dominikanów )- z rąk Tatarów męczeńską śmiercią zginął przeor klasztoru bł. Sadok i jego 48 współbraci dominikanów por lata 1226

1260

 

Rozpoczęcie starań o kanonizację Jadwigi Śląskiej.

1260

 

Tczew otrzymuje prawa miejskie → por rok 1258 → jest to lokacja na prawie lubeckim

1260

 

Wycofanie się zagonów tatarskich z terytorium Polski.

1260

 

Henryk III Biały udziela pomocy wojskowej Czechom

1260

 

Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Kalisza na prawie magdeburskim

1260

 

Wiec w Poznaniu.

1260

 

Latopis Wołyński pod tą datą odnotował istnienie cerkwi w Mielniku. O społeczności ruskiej zamieszkującej Brańsk, Suraż, Knyszyn, Bielsk, Wysokie Mazowieckie i Ciechanowiec wspominają latopisy litewskie i białoruskie.

1260

 

Przekazanie kasztelanii santockiej ( lecz bez Santoka ) Brandenburgii.® por rok 1265

1260

 

Na przełomie 1260/61 roku urodził się Władysław I Łokietek, Syn Kazimierza I Kondradowica oraz Eufrozyny, księżniczki opolsko-raciborskiej ® por rok 1333

1260 II 10 – 12

 

Tatarzy pustoszą opactwo benedyktyńskie na Łysej Górze oraz cysterskie w Wąchocku

1260/61

 

Urodził się Władysław Łokietek, syn Kazimierza I Kondradowica oraz księżniczki raciborsko-opolskiej Eufrozyny ® por rok 1333

1260 - 1270

 

Budowa nowego kościoła pw. św. Wojciecha w Mikołowieobok istniejacego już wcześniej kościoła św. Mikołaja

1260 – 1270

 

Budowa nowego kościoła pw. św. Wojciecha w Mikołowie

1260 – 1283

 

II-ga i ostatnia wojna rdzennych Prusow przeciwko Krzyzakom – por lata 1242 – 1249

1261

 

Henryk III Wrocławski zaleca Kunzo Wilrychowi założenie miasta ( chodzi o dzisiejszy Wołczyn ) na prawie średzkim ® z biegiem czasu miasto przyjęło nazwę Kunzestad, która przetrwała po rok 1945 ® por rok 1848

1261

 

We Wrocławiu powstaje Rada Miejska → por lata 1258 oraz 1280

1261

 

Około tego roku doszło do buntu Leszka II Czarnego oraz Siemomysła skierowanego przeciw Kazimierzowi Kondradowicowi

1261

 

Początek nurtu religijnego tzw. Biczowników na Śląsku.

1261

 

Przejecie ziemi łęczycko-sieradzkiej przez Leszka II Czarnego.

1261

 

Około tego roku doszło do buntu Leszka Czarnego oraz Siemomysła przeciwko Kazimierzowi I Kondradowicowi ® Leszek Czarny zajmuje ziemię łęczycko-sieradzką ® por rok 1262

1261

 

Odbycie pielgrzymki pokutnej do katedry wrocławskiej przez Bolesława II Rogatkę ® por rok 1256 oraz 1258

1261

 

Kolejny ( już czwarty ) przywilej immunitetowy dla biskupstwa wrocławskiego ® por rok 1248, 1249 oraz 1250

1261

 

Około tego roku obwarowano Wrocław murami miejskimi

1261

 

Ponowna lokacja Wrocławia na prawie magdeburskim

1261

 

Pierwsze wzmianki o Ucianie na Litwie por rok 1416

1262

 

Skała ( obecnie miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim ), otrzymuje prawa miejskie – por rok 1870 oraz 1987

1262

 

Spalenie Płocka w wyniku najazdu Rusinów oraz Litwinów → por rok 1286

1262

 

Najazd litewski na Mazowsze

1262

 

Około tego roku Leszek II Czarny objął władzę w ziemi sieradzkiej

1262

 

Śmierć Siemowita Kondradowica

1262

 

Rozpad Mazowsza na księstwo płockie oraz księstwo czerskie po śmierci Siemowita Kondradowica

1262

 

Pierwsza wzmianka o zamku w Trzcińcu na Dolnym Śląsku por I 1399

1262

 

Wiec w Dankowie

1262

 

Wystawienie dokumentu lokacyjnego miasta Wrocławia Ů por. 1226

1262

 

Zawarcie porozumienia pokojowego między Kazimierzem I Kondradowicem a Leszkiem Czarnym :
- Przekazanie ziemi sieradzkiej Leszkowi Czarnemu.

1262

 

Wyprawa Bolesława Pobożnego na ziemię łęczycką

1262

 

Następuje całkowite przejęcie kasztelanii lądzkiej przez Bolesława Pobożnego ® por rok 1259 oraz 1262

1262

 

Pierwsze wzmanki o Rychwaldzie ( dzsiejszej Bogatyni ) por rok 1947

1262

 

Walki Kazimierza I Kondradowica z Zakonem Krzyżackim ® por rok 1263

1262

 

Lokacja Kcyni na prawie magdeburskim

1263

 

Pyrzyce otrzymały prawa miejskie

1263

 

Kazimierz I Kondradowic zawiera ugodę z Zakonem Krzyżackim ® por rok 1262

1263

 

Lokacja Nowego Miasta na prawie magdeburskim

1264

 

Państwo Kościelne →→ Papież Urban IV wprowadza świeto Bożego Ciała ( ustanowionego w 1246 roku przez bpa Robetra dla diecezji w Liege 9 Leodium) jako obowiązujące w całym Kościele ( a więc także w Polsce !)

1264

 

Księżna Salomea przenosi resztę mniszek z Zawichostu koło Skał przenosi resztę mniszek z Zawichostu do Skały por rok 1316

1264

 

Lokacja Skaryszewa na prawie magdeburskim.

1264

 

Najazd rusko-litewski na Małopolskę

1264

 

Statut kaliski Ů przywilej Bolesława Pobożnego dla Żydów:
- Nadanie Żydom własnego samorządu,
- Nadanie im prawa do prowadzenia handlu oraz lichwy,
- Wyłączenie Żydów spod kompetencji sądów zwykłych,
- Sądy nad Żydami w imieniu księcia sprawował wojewoda.

1264

 

Zwycięska bitwa Bolesława Wstydliwego z Jaćwingami w okolicy Łukowa

1264

 

Wyprawa Bolesława Wstydliwego na Jaćwingów.

1264

 

Połaniec ( obecnie miasto położone w powiecie staszowskim ), otrzymuje prawa miejskie – por lata 1870 oraz 1980

1264

 

W Krakowie powstaje Rada Miejska → por lata 1258 oraz 1261

1264 VIII 16

 

Statut kaliski Bolesława Pobożnego na rzecz ludności żydowskiej- ogłosił on przywilej dla Żydów, gwarantujący samorząd, działające w imieniu władcy odrębne sądy oraz swobodę handlu i lichwy

 1265

 

 Polkowice otrzymują prawa miejskie

<1265

 

Śmierć Judyty, pierwszej żony Henryka III Białego. ® por rok 1252

1265

 

Adopcja Leszka Czarnego przez Bolesława V Pobożnego

1265

 

Leszek II Czarny zawiera małżeństwo z Gryfiną, córką Rościsława, bana Sławonii oraz Maczawy.

1265

 

Trwające rok zaburzenia wśród rycerstwa wrocławskiego

1265

 

Porozumienie Bolesława Pobożnego zawarte z Brandenburgią

1265

 

Opanowanie oraz spalenie Santoka przez Brandenburgię ® por rok1260, 1265 oraz 1270

1265

 

Brandenburgia - Odwetowe spalenie Drezdenka przez Bolesława Pobożnego ® por rok 1265 oraz 1270

1265

 

Wymiana Drezdenka na Santok przez Bolesława Pobożnego ( z Brandenburgią ) ® por rok 1270

1265

 

Spustoszenie Wielkopolski przez króla czeskiego Przemysła II Ottokara

1265

 

Przekazanie kasztelanii kruszwickiej Bolesławowi Pobożnemu przez księcia kujawskiego, Siemomysła ( syna Kazimierza Kondradowica )

1266

 

Rozpad dzielnicy gdańskiej po śmierci Świętopełka gdańskiego

1266

 

Śmierć Henryka III Białego

1266

 

Ciechanów otrzymuje prawa miejskie nadane mu przez księcia Konrada II→ por rok 1227

1266

 

Śmierć Świętopełka Gdańskiego

1266

 

Wysłanie Henryka IV Probusa na dwór czeski w Pradze. ® por rok 1277

1266

 

Około tego roku Henryk III Biały zawiera swe drugie małżeństwo z Heleną, córką Albrechta I, księcia saskiego.

1266

 

Henryk III Biały udziela ponownej pomocy wojskowej Czechom.

1266

 

Śmierć Henryka III Białego ® por rok 1227/30

1266 - 1276

 

Brandenburgia - Abp magdeburski Konrad Sternberg wybudował  zamek Sternberg (obecnie Torzym w woj. lubuskim, w powiecie sulęcińskim ) – por lata 1375 oraz 1994

1267

 

Nastepuje nadanie specjalnych odpustów pątnikom odwiedzającym klaryski w Skale ( ? koło Krakowa ) przez legata papieskiego Gwidona

1267

 

Objęcie rządow na Kujawach przez Siemomysła.

1267

 

Śmierć Kazimierza Kondradowica

1267

 

Utworzenie następujących biskupstw: ®por.rok 1255
- chełmińskiego,
- pomezańskiego ( z siedzibą w Kwidzynie ),
- sambijskiego ( z siedzibą w Królewcu ),
- warmińskiego ( z siedzibą we Fromborku )

1267

 

Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Łęczycy na prawie magdeburskim

1267

 

Śmierć Kazimierza I Kondradowica ® por rok 1211

1267

 

Przed tym rokiem Bolesław II Rogatka zawarł związek małżeński z drugą swą żoną ® Eufemia, córką Sambora II, księcia lubiszewsko-tczewskiego ( pomorskiego)

1267

 

Śmierć Kazimierza I Kondradowica, ojca Władysława Łokietka.

1267

 

Objęcie Kujaw przez Siemomysła

1267

 

Śmierć Kazimierza I Kondardowica, ojca Władysława Łokietka

1267

 

Objęcie władzy na Kujawach przez Siemomysła

1267 II 12

 

Założenie miejskiej szkoły parafialnej przy kościele św. Magdaleny we Wrocławiu.

1267 III 26

 

Państwo Kościelne → Kanonizacja księżnej Jadwigi, żony księcia śląskiego Henryka Brodatego - Papież Klemens IV w kościele dominikanów Santa Maria di Grado w Witerbo zalicza Ją w poczet świętych Kościoła por lata 15 X 1243 oraz rok 1260

1268

 

Okupacja Nowogródka przez Tatarów ® por rok 1278

1268 I 21

 

Państwo Kościelne → Papież Klemens IV nadaje zezwolenie Przemysłowi II na zajęcie Litwy i zaprowadzenie tam katolicyzmu

1268 XI 10

 

Wg Jana Długosza →” dnia dziesiątego listopada zeszła ze świata przesławna dziewica Salomea, królowa Galicyi, czyli Halicza, siostra rodzona Bolesława Wstydliwego, książęcia krakowskiego, która z małżonkiem swoim Kolomanem Galicyi, czyli Halicyi, obca wszelkim ponętom ciała, żyła w doskonałym panieństwie i powściągliwości, a po jego śmierci wstąpiwszy do zakonu S. Klary, zamieszkała w klasztorze zawichostskim; po przeniesieniu zaś tego klasztoru z Zawichostu do kościoła S. Maryi, czyli Skały blisko Krakowa, w ścisłej zakonności i ostrości życia Królowi panien przez trzydzieści dwa lat, nigdy nie zdejmując włosienicy, służyła, a w obu klasztorach, w Zawichoście i Skale S. Maryi, pełniła obowiązki przełożonej. A lubo ciało jej przez siedem dni leżało nie pogrzebane, przecież miasto zwykłego trupom cuchnienia miłą woń wydawało, którą odwiedzające ją czuły zakonnice. Dnia dopiero dziesiątego listopada w tymże klasztorze w Skale pochowane, a w roku następnym dnia dwudziestego czerwca w kościele S. Franciszka Braci Mniejszych, w samym środku chóru z stosowną czcią złożone zostało” → por rok 1340

1268 XII 08

 

Koprzywnica ( obecnie  miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim), otrzymuje prawa miejskie na prawie magdeburskim – por lata 2001 oraz 1870

1269

 

Mszczuj, książę Pomorza Wschodniego, złożył hołd lenny margrafom brandenburskim® Janowi Ottonowi i Konradowi

1269

 

Spustoszenie Ziemi Lubuskiej przez Bolesława Pobożnego.

1269

 

Zdobycie oraz spalenie grodu Sulęcin przez Bolesława Pobożnego