W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lat 1220 - 1229

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

~1220

 

Powstaje słynna Kronika Polska autorstwa biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka® opisane są dzieje Polski od czasów najdawniejszych aż po początek XII wieku.

1220

 

Przybycie duchaków oraz duchaczek do Krakowa

1220

 

Państwo Kościelne → W Rzymie św. Dominik wyświęcił osobiście Jacka oraz Czesława Odrowążów na dominikanów

1220

 

Bp krakowski Iwo Odrowąż sprowadza zakon duchaków na Prądnik i powierzył im opiekę nad szpitalem → por rok 1244

1220

 

Około tego roku Władysław Odonic poślubił Jadwigę, córkę Świętopełka, księcia morawskiego

1220

 

Około tego roku urodził się Bolesław II Rogatka, syn Henryka II Pobożnego oraz czeskiej królewny Anny ® por rok 1278

1220

 

Około tego roku urodził się Przemysł I, syn Władysława Odonica oraz Jadwigi, księżniczki ( najprawdopodobniej morawskiej ) ® por rok 1257

1220 XII 25

 

W dokumencie biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża, nadającym wsie kanonikom regularnym, po raz pierwszy występuje nazwa “Czanstochowa na, określenie wioski rycerskiej położonej nad Wartą

1221

 

Najazd Mścisława nowogrodzkiego oraz Połowców na Halicz® uwięzienie Kolomana i Salomei

1222

 

Benedyktyni sieciechowscy obejmują kościół w Radomiu

1221

 

Książę Mścisław Nowogrodzki ( plus inni wraz z Połowcami ) zdobywają Halicz uprowadzając kolomana oraz Salomeę do niewoli po pertraktacjach zostają oni zwolnieni a Koloman od 1226 zostaje wladcą Kroacji por lata 1241 oraz 1245

1221

 

Urodził się Bolesława Pobożny, syn Władysława Odonica oraz Jadwigi, księżniczki ?morawskiej ® por rok 1279

1222

 

Pierwsza wzmianka o osadzie Mikolow. W dokumencie ks. Kazimierza nadającemu biskupowi wrocławskiemu Wawrzyńcowi różne prawa na obszarze Ujazdu, figuruje jako świadek hr. Andrzej, kasztelan z Mikołowa (comes Andreas castellaneus de Miculow).

1222

 

Pierwsze wzmianki o Jabłonowie Pomorskim w obecnym woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim

1222

 

Bp krakowski Iwo Odrowąż w Kacicach koło Słomnik założył klasztor oo Cystersów

1222

 

Krucjata książąt polskich przeciwko pogańskim Prusom.

1222

 

Założenie klasztoru dominikanów w Krakowie przez pierwszych dominikanów polskich ® przez braci Jacka i Czesława, przybyłych w orszaku biskupa Iwo Odrowąża.

1222 – 1230

 

Po raz pierwszy Orzeł Biały zaistniał jako godło   został wprowadzony na pieczęcie dynastii Piastów początkowo jako herb osobisty i rodowy, a zarazem dzielnicowy por rok 1295

1223

 

Wybuch wojny domowej między Wladysławem Odonicem a Wladysławem Laskonogim.

1223

 

Zdobycie Ujścia przez połączone siły Władysława Odonica oraz Świętopełka gdańskiego.

1223

 

Zawarcie pokoju w Kcyni pomiędzy Władysławem Odonicem a Władysławem Laskonogim

1223

 

Objęcie Ujścia oraz Nakła przez Władysława Odonica

1223 I 03

 

W Wieliczce koło Krakowa odkryto pokłady soli

1223 III 08

 

W klasztorze oo. Cystersów w Jędrzejowie -Śmierć biskupa krakowskiego – Wincentego Kadłubka ( ur ok. 1150 ), cystersa, historyka oraz kronikarza.

~1225

 

Przybycie Templariuszy do Oleśnicy.

~1225

 

Przybycie Braci Grobu Świętego na Dolny Śląsk → por rok 1312

1225

 

Pierwsze wzmianki o miejscowości Biała w powiecie prudnickim → por rok 1285

1225

 

Pierwsze wzmianki o Wiłkomierzu na Litwie

1225

 

Krucjata książąt polskich przeciwko pogańskim Prusom.

1225

 

Urodził sie Witelon przeprowadził on obserwacje światła przepuszczanego przez sześcienny kryształ i rozszczepionego na barwy. Opisał on także swoje eksperymenty, mające na celu określenie kąta załamania światła przechodzącego przez powietrze, wodę i szkło

1225

 

Spustoszenie klasztoru w Mogilnie przez wojska Władysława Odonica ® por rok 1211

1226

 

Początki obecności Żydów w Będzinie

1226

 

Pierwsze wzmianki o Dobczycach

1226

 

Fatalna w skutkach decyzja Konrada Mazowieckiego o sprowadzeniu do Polski Zakonu Najświętszej Marii Panny, potocznie zwanych Krzyżakami.Celem ich sprowadzenia była chrystianizacja Prusów. Prusy zostały z grubsza rzecz biorąc schrystianizowane do roku 1283.

1226

 

Niemcy - Cesarz Fryderyk II poparł plan Zakonu NMP i w dokumencie wydanym w Rimini pozwala Krzyżakom na stworzenie własnego państwa na ziemiach podbitych Prusów, a równemu w prawach z innymi księstwami Rzeszy

1226

 

Dominikanie osiedlają się w Sandomierzu por rok 1865

1226

 

Nadanie Krzyżakom ziemi chełmińskiej prze Konrada Mazowieckiego

1226

 

Przybycie Krzyżaków do Ziemi Chełmińskiej na zaproszenie Konrada Mazowieckiego

1226

 

Salomea, siostra Bolesława Wstydliwego, sprowadza Franciszkanów do Karyntii.

1226

 

Wystawienie dokumentu erekcyjnego dla kościoła NMP w Krakowie.

1226

 

Najazd Władysława Odonica na ziemie kaliską.

1226

 

Spustoszenie spichlerzy Władysława Laskonogiego przez wojska Władysława Odonica w miejscowości Niedźwiedź

~1227

 

Biskup Iwo Odrowąż zakłada w Krakowie pierwszą szkołę parafialną na ziemiach polskich ® początkowo były to jedyne ośrodki kształcenia

1227

 

Powstanie filii klasztoru Cystersów z Lubiąża w Henrykowie.

1227

 

Wraz ze śmiercią Leszka Białego dochodzi do ostatecznego upadku zasady pryncypatu w Polsce, ustanowionego przez Bolesława Krzywoustego w 1138.

1267

 

We Wrocławiu synod kościelny nakazuje śląskim Żydom noszenia specjalnych nakryć głowy, odróżniających ich od reszty mieszkańców

1227

 

Oblężenie Ujścia przez wojska Władysława Laskonogiego.

1227

 

Zwycięstwo wojsk Władyslawa Odonica pod Ujściem nad wojskiem Władyslawa Laskonogiego

1227

 

Wiec książąt piastowskich w Gąsawie

1227/30

 

Urodził się Henryk III Biały, syn Henryka II Pobożnego oraz Anny, królewny czeskiej. ® por rok 1266

1227 XI 24

 

Śmierć księcia sandomierskiego, Leszka Białego ( syna Kazimierza II Sprawiedliwego) → został on zamordowany podczas zjazdu w Gąsawie przez siepaczy Światopełka Pomorskiego

~1228

 

Ks. wrocławski Henryk Brodaty ubiegając się o tron polski jedzie przez Będzin ze Śląska do Małopolski i obsadza gród swoimi ludźmi; wg niektórych przypuszczeń ufundował wówczas zamek

1228

 

Wybuch wojny domowej pomiędzy stronnikami księcia ktrakowskiego Władysława Laskonogiego a innymi książętami polskimi pretendującymi do tronu krakowskiego.

1228

 

Państwo Kościelne →Zatwierdzenie przez papieża Grzegorza IX polskiego Zakonu rycerskiego Braci Dobrzyńskich. ® por. rok 1209

1228

 

Pojmanie Władysława Odonica przez Władyslawa Laskonogiego

1228

 

Przejęcie inicjatywy w Wielkopolsce przez Władyslawa Laskonogiego.

1228

 

Ucieczka Władyslawa Odonica z niewoli

1228 

 

Książę Henryk Brodaty zajmuje Kraków

1228 

 

Osadzenie Grzymislawy, wdowy po zamordowanym w Gąsawie w 1227 roku Leszku Białym, na Ziemi Sandomierskiej por rok 1229

1228

 

Konrad Mazowiecki potwierdza na zamku bieckim dokumentem ustną umowę o sprowadzeniu Krzyżaków do Polski

1228

 

Henryk von Salza wielki mistrz zakonu NMP, wysyła dwóch pierwszych rycerzy zakonnych do Polski celem odebrania nadania ziemskiego w Ziemi Chełmńskiej z 1226 roku uczynionej przez Konrada Mazowieckiego

1228

 

Władysław Odonic zawiera przymierze z Konradem Mazowieckim ® por rok 1229

1228 V 05

 

Przywilej Władysława Laskonogiego w Cieni ® Władysław Laskonogi potwierdza respektowanie praw możnowładztwa ziemi krakowskiej oraz sandomierskiej w zamian za powtórne osadzenie go na tronie krakowskim ( pierwszy raz władał przez kilka miesięcy w roku 1202 ).

1229

 

Konrad Mazowiecki najeżdża na Wielkopolskę ® por rok 1228

1229

 

Nieudana próba zdobycia Kalisza przez Konrada Mazowieckiego

1229

 

Wyparcie Władysława Laskonogiego z Wielkopolski ® por rok 1228

1229

 

Przejęcie władzy w Wielkopolsce przez Władyslawa Odnica ® por rok 1228

1229

 

Najazd Konrada Mazowieckiego oraz Daniela Halickiego na Małopolskę

- usunięcie Henryka Brodatego z Krakowa

- usunięcie wdowy po Leszku Białym, Grzymisławy, z Ziemi Sandomierskiej por rok 1228