W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lat 1100 - 1124

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

~1100

 

Upadek władzy palatyna Sieciecha, konfiskata jego olbrzymich dóbr oraz kilkumiesięczne wygnanie go z kraju → por lata 1080 oraz 1099

~1100

 

Śmierć drugiej żony Władysława I Hermana → Judyty Marii Halickiej → por rok 1088

~1100

 

W Opolu ( diecezja wrocławska) wytworzył się urząd archiprezbitera, czyli dziekana

1100

 

Bolesław Krzywousty zwraca Kraków oraz Sandomierz zagarnięte w 1099 roku

1100

 

W bibliotece katedry wawelskiej przechowywane jest 28 inkubałów

1100

 

Powstaje dzisiejsza kolegiata w Łowiczu → pochowanych jest tu aż 12 prymasów Polski

1102

 

Włączenie Mazowsza do posiadłości Zbigniewa

1102

 

Zawarcia sojuszu z Czechami

1102

 

Zdobycie oraz splądrowanie Białogardu w polskiej wyprawie przeciwko Pomorzanom

1102

 

Polska powraca do polityki propapieskiej → por rok 1079

1102

 

Polska po raz kolejny przestaje płacić Czechom trybut ze Śląska → por rok 1093

1102 VI 04

 

Śmierć Władysława I Hermana ® jego syn Zbigniew zostaje zwierzchnim księciem Polski aż do roku 1106.

1103

 

Kolejana polska wyprawa na Pomorze :
- Zdobycie oraz splądrowanie Kołobrzegu → por lata 1107-1108

1103

 

Bolesław Krzywousty zawiera małżeństwo ze Zbysławą, córką wielkiego ksiecia kijowskiego, Świetopełka

1103

 

Odwetowy najazd czeski na Śląsk za przezstanie przez Polskę płacenia trybutu ze Śląska rok wcześniej. W tej wojnie :
- Doszło do odwetowej wyprawy polskiej na Morawy
- Doszło do kolejnego najazdu czesko-morawskiego na Śląsk
- Do zawarcia porozumienia pokojowego z Czechami

~1104

 

Legat papieski, Gwalon, przywozi do Polski zbiór prawa kanonicznego, zwany Collectio trium partium. Miał on umozliwić reformę kościoła polskiego w duchu gregoriańskim

1104

 

Synod kosciola polskiego, na ktorym legat papieski, Gwalon, sklada z urzędu 2 polskich biskupow, w tym bpa krakowskiego, Czeslawa → Powodem odwołania były związki małżeńskie obydwu duchownych

1105

 

Urodził się Władysław II Wygnaniec, syn Bolesława III Krzywoustego oraz kijowskiej księżniczki Zbysławy ® por rok 1159

1105

 

Zawarcie porozumienia pokojowego między Zbigniewem a Bolesławem Krzywoustym

1105

 

Wyprawa Bolesława Krzywoustego na Morawy

1106

 

Odwetowa wyprawa czeska na Śląsk

1106

 

Bolesław Krzywousty zawiera sojusz z Węgrami

1106

 

Bolesław Krzywousty zawiera sojusz z Rusią

1106

 

Wyprawa Bolesława Krzywoustego na Wielkopolskę

1106

 

Bolesław Krzywousty występuje przeciwko wspieranemu przez Czechów oraz Pomorzan zwierzchniemu księciu Zbigniewowi i zmusza go do ucieczki z kraju

1106

 

Po wyparciu Zbigniewa na Mazowsze Boleslaw III Krzywousty staje się jedynym władcą Polski aż do swej śmierci w 1138 roku

1107

 

Bolesław Krzywousty zawiera antyczeski oraz antycesarski sojusz z Węgrami

1107

 

Wyparcie Zbigniewa na Mazowsze oraz pojednanie z Bolesławem Krzywoustym, który objął władzę nad całym krajem

1107

 

Z powodu niewywiązania się Zbigniewa z obowiązku udzielenia pomocy zbrojnej na rzecz Bolesława Krzywoustego → Zbigniew został wygnany z Polski

1107- 1108

 

Kolejny najazd Pomorza przez Bolesława Krzywoustego ;
- Kolejne zdobycie oraz splądrowanie Kołobrzegu oraz Białogardu → por rok 1103

1108

 

Spisz, od czasów Bolesława Chrobrago w granicach Polski, przechodzi jako posag córki Bolesława III Krzywoustego ® Judyty, pod panowanie Węgier ® por lata 1320-1325

1108

 

W "Kronice" Galla Anonima znajduje się informacja o zdobyciu grodu Racibórz przez rycerzy Bolesława Krzywoustego

1108

 

Pierwsze historyczne wzmianki o Koźlu, ( obecnie Kędzierzyn-Koźle w województwie opolskim )

1108

 

Łupieżcza wyprawa Bolesława Krzywoustego do Prus

1108

 

Polacy odpierają najad Pomorzan

1108

 

Powstał gród w Jeleniej Górze, w toku polskich przygotowań Bolesława Krzywoustego do najazdu na Czechy

1108

 

Bolesław Krzywousty podnosi grów we Wleniu na Dolnym Śląsku do rangii kasztelani

1108

 

Kolejna wyprawa polska na Pomorze zakończona zdobyciem Czarnkowa

1108

 

Kolejny najazd Morawian na Śląsk :
- Udana obrona Koźla
- Rozbicie wojsk morawskich pod Raciborzem
- Zdobycie Raciborza przez Polaków

1108

 

Dywersyjny atak Polaków na Czechy w interesie Węgier ( por umowa z 1107 roku ) zaatakowanych przez cesarza niemieckiego Henryka V

1108

 

Zajęcie Ujścia przez Pomorzan

1108 I 04

 

Śmierć Gertrudy, córki Mieszka II oraz Rychezy → przeżyła ona 80 lat ! jak na owe czasy było to coś niezwykłego

1109

 

Najazd niemiecki cesarza Henryka IV na Polske → por 24 VIII 1109 na Polskę :
- Udana obrona Głogowa, Bytomia oraz Wrocławia przez Polaków
- Dywersyjny atak węgieraski na Czechy
- Wycofanie się wojsk niemieckich z Polski

1109

 

Najazd pomorski na Mazowsze

1109

 

Zwycięstwo Bolesława III Krzywoustego nad Pomorzanamiw bitwie pod Nakłem

1109

 

Wyprawa Bolesława III Krzywoustego do Czech w celu osadzenia na tamtejszym tronie księcia Borzywoja

1109

 

Odwetowa wyprawa Bolesława III Krzywoustego na Pomorze :
- Zawarcie porozumienia pokojowego ze świętopełkiem Pomorskim
- Przekazanie grodów pomorskich Świętopełkowi
- Świętopełk Pomorski składa Bolesławowi Krzywoustemu hołd lenny
® por rok 1112

1109 VIII 10

 

Zwycięstwo Bolesława Krzywoustego nad Pomorzanami pod Nakłem

1109 VIII 24 – IX

 

Polska obrona Głogowa przed Niemcami

1109

 

Kampania niemiecka Cesarza Henryka V przeciwko Polsce. Nieudane próby przelamania obrony polskiej pod Głogowem, Bytomiem oraz Krosnem Odrzańskim nie powiodły się.

1109

 

Pokonanie wojsk niemieckich przez Bolesława Krzywoustego na Psim Polu koło Wrocławia ® Niemcy wycofują sie przez Czechy.

1110

 

W kodeksie katedry krakowskiej Collectio Tripartita zamieszczony został inwentarz skarbca katedralnego, zawierający między innymi polskie insygnia koronacyjne oraz 52 księgi.

1110

 

Kolejna interwencja Bolesława III Krzywoustego w Czechach, tym razem w obronie księcia Sobiesława

1110

 

Wycofanie się wojsk polskich z Czech ® Polacy wkroczyli do Czech miedzy innymi z powodu chęci wzięcia odwetu na pomoc Czechów udzieloną Niemcom w kampanii z 1109 roku ® por rok 1111

1110-1111

 

Kolejna łupieżcza wyprawa Polaków do Prus

1111

 

Polska zawiera sojusz z Czechami ® por rok 1110

~1112

 

Obłożenie Bolesłąwa III Krzywoustego interdyktem przez arcybiskupa Marcina

~1112

 

Pojednanie się Zbigniewa z Bolesławem Krzywoustym doprowadza do powrotu Zbigniewa do kraju, gdzie po powrocie zostaje oślepiony przez Bolesława Krzywoustego

~1112

 

Oślepiony przez Bolesława Krzywoustego Zbigniew wstępuje do zakonu benedyktynów, gdie po krótkim czasie dochodzi do kolejnego pojednania ze swym przyrodnim bratem → por rok 1107 oraz 1113

1112

 

Bunt Świętopełka Pomorskiego przeciwko Bolesławowi III Krzywoustemu ® por rok 1109

1112

 

Kolejna wyprawa Bolesława III Krzywoustego przeciwko Pomorzanom, zakończona nieudanym oblężeniem Nakła ® por rok 1113

1113

 

W opactwie tynieckim umiera oślepiony rok wcześniej przyrodni brat bolesława Krzywoustego → Zbigniew → por rok 1107

1113

 

Śmierć przyrodniego brata Bolesława III Krzywoustego ® Zbigniewa

1113

 

Bolesław Krzywousty udaje sie w pokutną pielgrzymkę

1113

 

Zdjęcie interdyktu z Bolesława III Krzywoustego ® por ok 1112

1113

 

Wiec w Gnieźnie

1113

 

Walki Bolesława III Krzywoustego o przyłączenie Pomorza :
- Zdobycie Nakła nad Notecią oraz Wyszogrodu
® por rok 1112

1113

 

Kolejna, tym razem zwycieska wyprawa Bolesława Krzywoustego na Pomorze zakończona zdobyciem pogranicznych grodów ® Nakła oraz Wyszogrodu

> 1113

 

Powstała Kronika tak zwanego Galla Anonima – prawdopodobnie benedyktyna pochodzenia francuskiego – opisująca dzieje Polski od czasów najdawniejszych aż po rok 1113.

1114

 

Bolesław Krzywousty przestaje płacić Czechom trybut ze Śląska → por rok 1054

1114

 

Kolejna wyprawa Boleslawa III Krzywoustego do Czech ;
- Zdobycie oraz zniszczenie Kłodzka przez wojska Bolesława III Krzywoustego oraz Sobiesława czeskiego

1114

 

Śmierć Zbysławy, pierwszej żony Bolesława III Krzywoustego

1115

 

Na Wawelu dochodzi do poświęcenia dolnego kościoła – krypty św. Leonarda

1115

 

Ukłąd Bolesława III Krzywoustego nad Nysą

1115

 

Małżeństwo Bolesłąwa III Krzywoustego ze swoją drugą żoną ® Salomeą, córką hrabiego Bergu, Henryka ® por rok 1114

1116

 

Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Bolesława Krzywoustego.

1116

 

Zmarł Gall Anonim, kronikarz historii Polski

1116

 

Kolejna wyprawa Bolesława III Krzywoustego na Pomorze zakończona zdobyciem Pomorza Gdańskiego

1117

 

Bunt możnowładztwa przeciwko Bolesłąwowi Krzywoustemu pod wodzą palatyna Skarbimira zakończone oślepieniem Skarbimira oraz konfiskatą jego majątku ® por lata 1123-1124

1118

 

Kolejna powódź w Polsce → por rok 988 oraz 1253

1118

 

Zawarto niecodzienny związek małżeński comes polski ( Piotr Włostowic ) poślubił księżniczkę krwi obcego państwa ( sic ) tj księżniczkę ruską Marię

1118

 

Przed tym rokiem powstała krypta św Leonarda na Wawelu

1118

 

Zakończenie sporu Bolesłąwa III Krzywoustego z Wołodarem, księciem przemyskim ® por rok 1124

1119

 

Kolejna wyprawa Bolesława III Krzywoustego na Pomorze :
- Zwycięstwo nad wojskami świętopełka Pomorskiego w bitwie nad Niekładzem

1119

 

Podbicie Pomorza Zachodniego przez Boleslawa III Krzywoustego

1119

 

Zawarcie ukladu z księciem saskim Lotarem z Suplinburga ® uznanie prawa Polski do prawobrzeżnego ( względem rzeki Odry ) Pomorza za cenę dorocznego trybutu na rzecz Saksonii ® por rok 1121 oraz 1122-1123

1120

 

Łupieżczy najazd Połowców oraz Rusinów na Polskę

1120

 

Odwetowa wyprawa Bolesława III Krzywoustego na Ruś na rusko-połowski najazd wcześniej w tymże roku

1120 – 1140

 

Powstała kolegiata św. Piotra w Kruszwicy.

1121

 

Szczecin ponownie zajęty przez Polaków → tym razem przez Bolesława Krzywoustego i oddany Warcisławowi I, księciu zachodniopomorskiemu, lennikowi króla polskiego → por rok 1237

1121

 

Wolinianie pobici przez Bolesława Krzywoustego, weszli w skład księstwa zachodniopomorskiego → por → 1181

1121

 

Bolesław III Krzywousty zawiera układ z księciem zachodniopomorskim Warcisławem, określający zasady zwierzchności Polski nad Pomorzem Zachodnim ® por rok 1119 oraz 1124

1121/1122

 

Urodził się Bolesław IV Kedzierzawy, syn Bolesława III Krzywoustego oraz Salomei, hrabianki Bergu ® por rok 1173

~1122

 

Pojawienie się benedyktynów w Sieciechowie na Wisłą.

1122

 

Kolejna próba chrystianizacji Pomorza ® por. rok 1000

1122

 

Pojawia się informacja o obronnym grodzie Mikołów

1122

 

Pierwsza, zakończona niepowodzeniem, misja eremity Bernarda, który przybył do Polski w orszaku legata papieskiego Idziego z Tusculum

1122

 

Przeniesienie filii klasztoru Cystersów lubiąskich z Kacic do Mogiły pod Krakowem.

1122-1123

 

Wyprawa polska na północne Zaodrze : ® por rok 1119 oraz 1121
- Zdobycie Rugii przez Polaków

~1123

 

Boleslaw III Krzywousty zawiera sojusz z księciem muromskim ® Wsiewołodem Dawidowiczem

1123

 

Zakończenie podboju Pomorza Zachodniego w wyniku którego książę pomorski Warcisław I zobowiązuje się do przyjęcia chrztu oraz do płacenia trybutu Bolesławowi Krzywoustemu

1123

 

Misja chrystianizacyjna Bernarda Hiszpana na Pomorzu

1123

 

Polsko-czesko-węgierska wyprawa na Ruś celem osadzenia na tronie Jarosława ® por późniejsze wydarzenia z tegoż roku

1123

 

Oblężenie Włodzimierza Wołyńskiego przez wojska polsko-czesko-węgierskie

1123

 

Śmierć Jarosława z rąk zamachowców, którego Polacy chcieli osadzić na ruskim tronie, spowodowała wycofanie sie wojsk polsko-czesko-węgierskim z Rusi ® por wcześniejsze wydarzenia z tegoż roku

1123-1124

 

Doszlo do tak zwanego “Lubińskiego jednania” ® do przywrócenia do poprzednich łask oraz urzędów ( a co za tym idzie, dóbr ) ® Skarbimira oraz członków jego rodu ® por rok 1117

1123 – 1125

 

Na ten okres datuje sie najstarszy odnaleziony dokument tyniecki, pozostawiony przez legata Idziego → por rok 1816 oraz <IX 1939

1124

 

Kolejna próba chrystianizacji Pomorza ® tym razem jest to misja pomorska biskupa Ottona z Bambergu ( ~1080-1139), wspierana przez Bolesława Krzywoustego.

1124

 

Przekazanie rządów na Śląsku Władysławowi Wygnańcowi ( czyli swemu najstarszamu synowi ) przez Bolesława III Krzywoustego ® por rok 1146

1124

 

Bolesław III Krzywousty odnawia układ z księciem zachodniopomorskim Warcisławem ® por rok 1121

1124

 

Pomorze Zachodnie ponownie lennem Polski

1124

 

Misja chrystianizacyjna Ottona z Bambergu na Pomorzu ® por rok 1128

1124

 

Utworzenie nowych biskupstw;
- biskupstwo kujawskie przeniesione później z Kruszwicy do Włocławka,
- Pomorskiego
- Lubuskiego

1124

 

Podział ziem nadnoteckich między archidiecezję gnieźnieńską oraz biskupstwo poznańskie

1124

 

Śmierc księcia Wołodara przemyskiego ® por rok 1118

1124

 

Objęcie księstwa przemyskiego przez Wołodymirkę po śmierci Wołodara przemyskiego

1124

 

Pierwsza historyczna wzmianka o osadzie noszącej nazwę Tarnów w dokumencie legata Idziego

1124

 

Wołodymirka przemyski najeżdża na Biecz :
- Odwetowa wyprawa Bolesława III Krzywoustego na Przemyśl
- Rozbicie wojsk Wołodymirki przez Bolesława Krzywoustego pod Wilichowem
® por rok 1135

1124-1125

 

Warcisław I wyraża zgodę na otwarcie księstwa dla wypraw misyjnych prowadzonych przez biskupa Ottona z Bambergu → por rok 1128