W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lutego 1945 roku

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1945 II 01

 

Rząd przenosi się z Lublina do Warszawy

1945 II 01

 

Wyzwolenie Torunia, Wschowa oraz Myśliborza

1945 II 01

 

Jasnogórski Dom Pątnika został przejęty przez komunistyczne władze państwowe i zaadaptowany na szpital miejski, zgodnie z umową "Klasztor - Miasto", obowiązującą do czasu wybudowania budynku dla szpitala. Aczkolwiek miasto nowy szpital wybudowało, jednak Dom Pątnika zwrócono Klasztorowi dopiero po 1989 roku

1945 II 01

 

W Warszawie rozpoczynają urzędowanie Prezydium KRN i Rząd Tymczasowy RP

1945 II 01

 

Powołanie Biura Odbudowy Stolicy (BOS).

1945 II 01

 

W Będzinie powstaje Instytut Muzyczny Towarzystwa Muzycznego pod dyrekcją Stefana Ślęzaka, przemianowany później na Państwową Szkołę Muzyczną im. F. Chopina

1945 II - VI

 

Wywózki mieszkańców Śląska i Małopolski dokonywanych z Krakowa Wywózki więźniów osadzonych w zakładzie przy ul. Montelupich i w fortach przy ul. Kamiennej odbywały się w biały dzień. Oficjalnie podano do wiadomości, że wywożeni są Niemcy oraz volksdeutsche i inne osoby współpracujące z Niemcami por 23 III 1945

1945 II

 

Aleksander Zawadzki zostaje mianowany generałem dywizji

1945 II

 

W Tarnowie ponownie zaczyna działać biblioteka w wyniku wojny stracono 45% księgozbioru - por 05 II 1940

1945 II

 

Upaństwowienie Nieborowa do tej pory był rękach Radziwiłłów por rok 1774

1945 II

 

Prokuratura Pierwszego Frontu Ukraińskiego, działająca na zlecenie Nadzwyczajnej Radzieckiej Komisji Państwowej do Badania Zbrodni Niemiecko-Faszystowskich Agresorów, rozpoczęła śledztwo w sprawie zbrodni na terenie Auschwitz i Birkenau. Z Rosjanami współpracowali prof. dr inż. Jarosław Doliński, prof. Roman Dawidowski.

1945 II

 

Po przybyciu do Lublina członków konspiracyjnego KC Bundu, nawiązali oni rozmowy z Komitetem Organizacyjnym Bundu w Polsce wyłoniono tymczasowe wspólne kierownictwo

1945 II

 

Ewakuacja obozu w Tychowie z Tychowa do obozu w Welzen Każda grupa marszowa po wyjściu z obozu była dzielona ponadto na kolumny liczące 400-500 ludzi eskortowanych przez dobrze uzbrojonych Niemców w proporcji l wartownik na 20 jeńców. Marsz ten przez Pomorze i dalej przez Niemcy został określony we wspomnieniach amerykańskich lotników jako " Marsz czarnego głodu"

1945 II

 

Mocą uchwału Rządu Tymczasowego powstał Instytut Zachodni, czyli instytut naukowo-badawczy, mający statut stowarzyszenia naukowego, którego celem jest badanie stosunków polsko-niemieckich, wewnętrznych i międzynarodowych spraw Niemiec oraz terenów polskich Ziem Północnych i Zachodnich por rok 1952

1945 II

 

Oficjalne rozwiązanie AK ®Armii Krajowej ® niektórzy nie złożyli broni przechodząc do konspiracji w szeregach NiE oraz WiN

1945 II

 

Mimo ogromnych trudności technicznych, materiałowych, braku personelu inżynieryjno-technicznego, niedoboru pracowników oraz znacznego stopnia dewastacji kopalń wydobyto 387 tysięcy ton węgla kamiennego – por XII 1945

1945 II

 

Rozpoczęto wysyłki węgla na eksport. Wyniósł on wtedy 33 tys. ton – por III 1945

1945 II

 

Rada Jedności Narodowej w przyjętej po konferencji jałtańskiej uchwale wyraziła nieazdowolenie z arbitralnych decyzji Wielkiej Trójki ( Churchill, Roosvelt, Stalin ), deklarując mimo wszystko wolę ich przyjęcia

1945 II 02

 

ZSRR Ukraińska SRR Do Biłki Szlacheckiej (k. Lwowa) przyjechał zastępca Rejonowego Pełnomocnika i Tymczasowego Rządu Polskiego z Kamionki Strumiłowej, Piotr Sender, członek Związku Patriotów Polskich w Moskwie (Żyd w mundurze polskiego oficera ) . Zwołano wszystkich mieszkańców i nakazano : 'trzeba jechać do Polski... Tutaj jest Ukraina. Dobry Polak jedzie do Polski... Kto nie pojedzie dobrowolnie do Polski, ten pojedzie przymusowo na Sybir'. por 5 II 1945

1945 II 04

 

Wyzwolenie Bartoszyc oraz Chojnej

1945 II 4-11

 

Konferencja jałtańska - por 13 II 1945

1945 II 05

 

ZSRR Ukraińska SRR Biłka Szlachecka koło Lwowa otrzymała 50 wezwań na roboty do Donbasu w odpowiedzi na niechęć miejscowych Polaków do przesiedlenia się w nowe granice Polski por 2 II 1945

1945 II 06

 

Wychodzi okólnik który jako główny obowiązek żydowskich zrzeszeń religijnych przedstawiał "umożliwienie obywatelom wyznania mojżeszowego swobodnego wykonywania ich praktyk religijnych, zgodnie z art. 111 konstytucji".

1945 II 06

 

Wyzwolenie Brzegu oraz Oławy

1945 II 06

 

Dekret o utworzeniu Rad Zakładowych

1945 II 09

 

Oficjalne otwarcie Narodowego Banku Polskiego

1945 II 10

 

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wydało do użytku wewnętrznego instrukcję, w której zawarto ocenę działalności AK jako m.in. faktyczną współpracę z Niemcami. Słynny plakat "AK - zapluty karzeł reakcji" był bezpośrednio związany z tym pismem

1945 II 10

 

Wyzwolenie Elbląga oraz Mirosławca

1945 II 10

 

Przemków, powiat szprotawski, zostaje zajęty przez Rosjan

1945 II 10

 

Sowiecki komandor ppor Aleksander Marinesko, dowódca łodzi podwodnej S-13, na wysokośco Ustki ( Ławica Słupska) storpedował niemiecki statek „ Generał von Stauben)

- na pokładzie znajdowalo się 2300 rannych

- 230 pielęgniarek i 30 lekarzy

-ponad 1000 uchodźców cywilnych

- w wyniku storpedowania zginęło ponad 3000 ludzi a ocalało jedynie około 300 por 30 I 1945 oraz 10 II 1945

1945 II 10

 

Zdobycie przez Rosjan Elbląga por 23 I 1945

<1945 II 11

 

Wg ustaleń konferencji jałtańskiej z XI 1943 obowiązuje plan wg którego Gliwice, Wrocław, Szczecin i Słupsk oraz 44 tysiące mil kwardatowych Niemiec zostanie przekazane przedstawicielom polskich władz por 4-11 II 1945

1945 II 11

 

Pijani Rosjanie zastrzelili w Chełmsku niemieckiego duszpasterza wsi, ks. Teofila Czekallę i kilku jej mieszkańców

1945 II 11

 

Wyzwolenie Środy Śląskiej, Ścinawy, Lubina, Wałcza oraz Legnicy

1945 II 11

 

Uruchomienie rozgłośni radiowej w Warszawie

1945 II 11

 

 ZSRR Litewska SRR Władze litewskie kierowane depolonizacją aresztowały kapelana AK ks. G. Pileckiego

1945 II 11

 

Ogłoszenie wyników konferencji jałtańskiej z decyzjami dotyczącymi Polski :
- Ustalenie zarysu granicy wschodniej opartej na linii Curzona,
- Utworzenie Rządu Jedności Narodowej
 

1945 II 12

 

Wyzwolenie Świecia, Pszczyny, Bolesławca, Bielska Białej

1945 II 13

 

Wielka Brytania Londyński rząd Tomasza Arciszewskiego oficjalnie protestuje przeciwko postanowieniom jałtańskim - por 11 I 1944

1945 II 13

 

Wyzwolenie Szprotawy oraz Złotoryi

1945 II 13

 

Wniosek Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, przyjęty przez Radę Ministrów Rządu Tymczasowego RP, dotyczący przyśpieszenia przesiedlenia ludności ukraińskiej i białoruskiej

1945 II 13

 

Rada Ministrów podjęła na wniosek Państwowego Urzędu Repatriacyjnego uchwałę stwierdzającą, że należy natychmiast przystąpić do masowej repatriacji ludności polskiej bez względu na trudności związane ze zniszczeniem kraju przez wojnę

1945 II 13

 

Walki rosyjsko – niemieckie o Głogów ( Glogau w języku niemieckim). Po stonie radzieckiej walczy gen Leluszenko por 02 IV 1945

1945 II 14

 

Rosjanie ( oddziały wchodzące w skład 47 Armii  radzieckiej ) zdobyli Piłę – por 24 I 1945

1945 II 14

 

Resztki stadniny koni w Janowie Podlaskim zostają przeniesione do Torgau nad Łabą a potem koło Kilonii por IX 1946

1945 II 14

 

Wyzwolenie Chojnic 45% śródmieścia leży w gruzach

1945 II 14

 

Wyzwolono Mallmitz ( obecnie miasto Małomice w województwie lubuskim w powiecie żagańskim ), w wyniku działań wojska 13 Armii Frontu Ukraińskiego

1945 II 14

 

Wyzwolenie Chojnic, Piły, Nowej Soli oraz Zielonej Góry

1945 II 14

 

Rozpoczęcie planowych wysiedleń ludności niemieckiej z Polski - por 20 V 1945

1945 II 14

 

Rosjanie wywieszają w Gliwicach plakat nakazujacy mięzdy innymi „ ... Wszyscy Niemcy płci męskiej, pomiędzy 16-tym a 50-tym rokiem życia mają w ciągu 48 godzin zgłosić się do Biura Rekrutacji do Pracy...” większość z nich wysłano w głąb Rosji lub na miejscu do więzienia. ( Szacunkowo w Gliwicach znalazło się ok 30 tysięcy górników nie objętych niemieckim poborem do wojska ze względu na ich zawód )

1945 II 14

 

Wojska Pierwszego Frontu Ukraińskiego 14 lutego 1945 roku wyzwoliły Szprotawę por V 1945

1945 II 15

 

Wyzwolenie Tucholi

1945 II 15

 

Wojska radzieckie dotarły do Gubina ( dawna nazwa Guben )

1945 II 17

 

W wyzwolonym Krakowie wznowienie działalności Polskiej Akademii Umiejętności

1945 II 18

 

Rozpoczęcie roku szkolnego w IV LO w Tarnowie

1945 II 18

 

Wyzwolenie Żagania

1945 II 18

 

Powołana zostaje Lubelska Wojewódzka Rada Narodowa - pierwsza w Polsce

1945 II 18 - III 05

 

Walki o Grudziądz ( po niemiecku Graudenz )

1945 II 20

 

Powołana zostaje  Wojewódzka Rada Narodowa Miasta Warszawy

1945 II 20

 

ZSRR Litewska SRR Rektor Seminarium Wileńskiego, ks Urszyłło,  otrzymał nakaz NKWD opuszczenia zajmowanego gmachu i zaprzestania działalności uczelni Metropolita wileński abp R. Jałbrzykowski przenosi je do Białegostoku

1945 II 20

 

Wielka Brytania W Londynie Stanisław Mikołajczyk wyraża zgodę wziąć udział w nowym rządzie polskim w kraju - por Polonia w Wielkiej Brytanii

1945 II 20

 

ZSRR Litewska SRR Ze względu na stan zdrowia metropolita wileński abp R. Jałbrzykowski 20 II 1945 z więzienia został zwolniony i zobowiązany do nie opuszczenia Wilna

1945 II 21

 

Jako pierwsza w powiecie lublinieckim powstaje Gminna Rada Narodowa w Kaletach

1945 II 21

 

Wyzwolenie Tczewa ( po niemiecku Dirschau )

1945 II 23

 

Wyzwolenie Poznania spod okupacji niemieckiej

1945 II 21

 

Rada Jedności Narodowej protestuje przeciw postanowieniom jałtańskim

1945 II 21

 

Powiat będziński i zawierciański oraz m. Sosnowiec weszły w skład nowego woj. śląsko - dąbrowskiego

1945 II 26

 

Wielka Brytania Gen. Władysław Anders mianowany pełniącym obowiązki Naczelnego Wodza

1945 II 27

 

Wbito pierwszy polski słup graniczny nad Odrą - uczynili to żołnierze 6 Warszawskiego Batalionu Pontonowo-Mostowego

1945 II 27

 

W Łowiczu urodził się Daniel Olbrychski, przyszły aktor por rok 1963

1945 II 28

 

Wyzwolenie Szczecinka

1945 II 28

 

Bolesław Bierut wydaje dekret ( zapisany w Dzienniku Ustaw nr 30, rozdział III, art 18) „Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz byłego wolnego miasta Gdańska, mienie(a) obywateli Rzeszy Niemieckiej, oraz (b) Niemców bez względu na obywatelstwo, podlega rejestracji i konfiskacie...” por 02 III 1945

1945 II 29

 

Dekret o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów dotyczacy volksdeutschów - którzy nie przeprowadzili postępowania rehabilitacyjnego