We lipcu tego roku:

 

 

 

 

 

W tym samym roku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia 1944 roku

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

>1943

 

Przekazane z getta warszawskiego rękopisy „Pamiętnika” Janusza Korczaka uratował Igor Newerly, za ktorego pośrednictwem zamurowano je w „Naszym Domu” Maryny Falskiej na Żoliborzu

~1944

 

W Krakowie powstaje Komitet Zaolziański  założony przez inż. Karola Musioła, prof. Franciszka Popiołka i Pawła Kubisza – por rok 1945

>1943 XII 31

 

Reakcje na powołanie KRN :
1. ZSRR
Moskiewscy komuniści zarzucali PPR i KRN zbytni radykalizm w kwestiach społecznych, "sekciarstwo", wysuwanie hasła "ludowej Polski" i nacjonalizacji. Zalecono przygotowanie gruntu dla Rządu Tymczasowego, który miał ogarnąć, obok KRN, wszystkie grupy w kraju, zaangażowane w walkę z niemieckim zaborcą w sojuszu z ZSRR
2. Zachód
Ośrodek emigracyjny odniósł się krytycznie do programu KRN
 

1944

 

Niemcy spalili Wielką Synagogę w Krynkach ( obecnie w woj Podlaskim ) obecnie w ruinie

1944

 

Umiera Ludwik Szperl, w przyszłości słynny chemik, prof Politechniki Warszawskiej por 21 V 1875

1944

 

Francja kierownikiem Księgarni Polskiej w Paryżu zostaje Stanisław Lam, wydawca, bibliofil, historyk literatury por 02 IV 1891, 05 III 1965

1944

 

We wschodniej Polsce powstał Państwowy Urząd Naftowy

1944

 

Powołano Polski Monopol Naftowy (późniejsza Centrala Produktów Naftowych)

1944

 

Cudowny Obraz Matki Boskiej Łopatyńskiej zostaje wywieziony ( przed Rosjanami ) do miejscowości Wójcice w opolskiem , gdzie do dziś mieści się w tamtejszym Kościele

1944

 

USA Opublikowano książkę Jana Karskiego „Story of a Secret Life” opowiadającą o eksterminacji Żydów w Polsce por rok 1942

1944

 

Liban Pierwszą polską studentką, która ukończyła wydział dentystyczny, otwierając możliwość studiów na tej specjalizacji kobietom libańskim, jest Irena Bełżyńska

1944

 

Abp lwowski dr Bolesław Twardowski prosi abp. Adama Stefana Sapiehę o interwencję w tej sprawie u gubernatora GG w Krakowie, Hansa franka, ale list krakowskiego metropolity pozostał bez odpowiedzi

1944

 

W Skalmierzycach (niem. Neu Skalmierschütz ) dokonano akcji sabotażowej - wykolejono transport wojskowy

1944

 

W Oświęcimiu ginie wychowawczyni brzozowskiego przedszkola Sióstr Służebniczek NMP s. Celestyna (Katarzyna Faron) – por rok 1942 oraz 1999

1944

 

Ukazuje sie tomik pezji  "Śpiew z pożogi" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (ps. Jan Bugaj)  - por 22 I 1921 oraz 1942  

1944

 

Ocenia się, iż w tym roku w obozie zagłady w Majdanku zginęło około 360 tysięcy więźniów ( na 500 tysięcy )

1944

 

Debiut śpiewaczy Andrzeja Hiolskiego barytonu por 01 I 1922

1944

 

W Krasymstawie nastąpiło założenie klubu sportowego "Start 1944"

1944

 

Istnieje tajna organizacja :”Konfederacja Narodu” nawiązująca do książki „ Myśli nowoczesnego Polaka” Romana Dmowskiego por I 1939

1944

 

ZSRR Jerzy Borejsza ( wł Beniamin Goldberg ) przewodniczy komisji, która opracowała słynny Manifest PKWN ! por X 1939 w ZSRR

1944

 

Węgry Henryk Słowik oraz Henryk Zvi Zimermann znaleźli się na liście osób najbardziej poszukiwanych przez wkraczające na Węgry wojska niemieckie ! Henryka Słowika wyslano do KL Mauthausen gdzie został zamordowany por rok 1992

1944

 

Uroczysty pogrzeb zamordowanych księży lidzkich ( + innych zakładników ) por 10 III 1943 Pochowano ich w pobliżu kościoła na Słobódce w Lidzie

1944

 

Ukraińcy zamordowali około 80 Polaków w Kosowie Huculskim

1944

 

Ukraińcy zamordowali 72 Polaków w Worochcie koło Stanisławowa

1944

 

W Majdanku zamordowano o. Emila Kowacza, proboszcza parafii greckokatolickiej w Przemyślanach był on aresztowany przez hitlerowców m. in. za obronę Żydów w 1942r. por 27 VI 2001

1944

 

Na Nowogródczyźnie główną bazą operacyjną AK stały się puszcze: Nalibocka (ok. 10 tys. żołnierzy), Lipczańska (ok. 5 tys) i Rudnicka

1944

 

W Okręgu Wileńskim AK koncentrowała się głównie na bagnach jeziora Narocz i w kompleksach leśnych powiatów: postawskiego i brasławskiego

1944

 

Jedynie w tym roku ukazuje się około 600 konspiracyjnych periodyków por rok 1940

1944

 

TON wydał tomik poezji pt „W świetle dnia”

1944

 

Do Polski Lubelskiej uciekajac przed Ukraińcami przyjechało 117 212 osób.

1944

 

TON wydał broszurę „Podstawy polityki oświatowo – kulturalnej TON”

1944

 

Ukazał się zbiór poezji „Pogarda” Romana Bratnego

1944

 

Szacuje się, iż w 400 tysięcznym Ludowym Wojsku Polskim było około 20 tysięcy Żydów, czyli 5 % stanu ogólnego

1944

 

Na podstawie tzw Umów Republikańskich Polski z Ukrainą , Białorusią i Litwą Polska zobowiązała się w nich do pokrycia wartości mienia, jakie w wyniku przesunięcia granicy musieli pozostawić przesiedleńcy. por rok 2003

1944

 

Z 15 tysięcy Żydów zamieszkujących przed wojną Drohobycz ocalało jedynie 400 osób

1944

 

Wyzwolony przez I Armię Wojska Polskiego oraz Armię Czerwoną, Lublin stał się pierwszą powojenną stolicą Polski

1944

 

Stronnictwo Ludowe Wola Ludu z inicjatywy Władysława Gomułki uchwala deklarację uznającą rząd RP na uchodźctwie za nielegalny oraz odmawiającą Centralnemu Kierownictwu Ruchu Ludowego prawa do reprezentowania partii chłopskich

1944

 

ZSRR ( Białoruska SRR ) Grodno ponownie znalazło się w granicach Białoruskiej SRR. ® por 1990

1944

 

W referacie personalnym Związku Patriotów Polskich - według Julii Brystygier - pracowało 25 proc. osób pochodzenia żydowskiego

1944

 

W czasie okupacji 17 tytułów prasowych ukazywało się przez cały czas ® największy nakład jednorazowy to ‘Biuletyn Informacyjny” w nakładzie 47 tysięcy egzemplarzy

1944

 

Poza Armia Krajowa wciąż pozostaje około
- 50 tysięcy żołnierzy zgrupowanych w Batalionach Chłopskich
- 70 tysięcy żołnierzy zgrupowanych w Narodowych Siłach Zbrojnych
 

1944

 

W ciągu 5 lat okupacji niemieckiej dyplomy szkół wyższych otrzymało 9 tysięcy studentów ® na tajnej Politechnice Warszawskiej przeprowadzono 18 przewodów doktorskich oraz 14 przewodów habilitacyjnych

1944

 

Bronisław J. Bednarz, przyszły generał wstąpił do Wojska Polskiego

1944

 

Wywiezienie z Krakowa do Niemiec saskich regaliów

1944

 

Powstało Muzeum Zamoyskich w Kozłówce por rok 1998

1944 początek

 

Powstanie tajnej Rady Wojskowej Obozu ( w Oświęcimiu ) :
1. Z ramienia ZOW
por Bernard Świerczyna
2. Z ramienia Grupy Bojowej Oświęcim
Lucjan Motyka
 

1944 wiosna

 

Wychodzi tom wierszy poetów polskich i żydowskich zatytułowany „Z otchłani” wiersze Michała Borwicza, Jana Kotta, Mieczysława Jastruna,, Czesława Miłosza i Tadeusza Sarneckiego

1944 lato

 

Armia Ludowa liczy ( w okresie swego najwiekszego rozwoju ) 10 – 15 tysiecy zolnierzy

1944 wiosna

 

Niemcy zakładają 60 filii obozowych zgrupowanych wokół głównego obozu w Stutthoff por VIII 1943

1944 jesień

 

Rozformowanie oddziałów AK

1944 – VII 1944

 

Michał Łyżwiński, znany jako Michał Rola Żymierski zostaje mianowany generałem dywizji i naczelnym dowódcą Armii Ludowej por rok 1924

1944 - 1945

 

Dowódcą 2 Armii WP zostaje gen Karol Świerczewski

1944 - 1945

 

 W konspiracji  działa Związek Harcerstwa Polskiego Krajowy - por lata 1945 - 1947

1944 VII - 1945

 

W okresie istnienia tzw. Polski Lubelskiej wojskowe siły sowieckie aresztowały i wywiozły w głąb ZSRR, w 47 transportach, ponad 40 tys. osób

1944 VII - 1945

 

Transporty Polaków z terenów uwolnionych spod okupacji niemieckiej w latach 1944-1945, według dzisiejszych ocen, liczyły 15000-17000 osób (bez pojmanych na Śląsku - Sowieci uważali ich za Niemców). Oprócz tego było kilka tysięcy Polaków skazanych przez radzieckie sądy i wywiezionych do obozów karnych w ZSRR

1944 - 1946

 

Z samego Lwowa wyjechało  do Polski ponad 124 tys.osób. Wiele z nich znalazło swój drugi dom w Krakowie

1944 - 1948

 

W zamieszkach antysemickich na terenie Polski ginie

- w Bolesławcu 8 osób

- w Lublinie 1 osoba por 19 III 1946

- w Turku 1 osoba

- w Kielcach 41 osób por 04 VII 1946

- w Sakrżysku Kamiennej 5 osób

 - w Białej  Podlaskiej 2 osoby

- w Sokołach 7 osób

-  w Połańcu 5 osób

- w Mordach 7 osób

- w Piaskach 6 osób

- w Parczewie 4 osoby

1944 – 1948

 

ZSRR – Ukraina Lwowski ksiądz, Władysław Kiernicki, zostaje osadzony przez NKWD w więzieniu w Charkowie, Riazaniu í Griazowcu, po czym zwolniony z łagru, otrzymał pozwolenie na pracę w katedrze lwowskiej został tu proboszczem

1944 – 1948

 

UB aresztuje organizatorów strajków i chłopów, którzy nie oddali świadczeń rzeczowych – w ten sposób uwięziono ok. 150 tys. osób

1944 – 1949

 

Generał Michał Rola Żymierski ( wł Michał Łyżwiński ) jest ministrem obrony narodowej

1944 - 1950

 

Repatriacja i przesiedlenia do Polski objęły łącznie ok. 4,4 mln osób (w tym z ZSRR 2,1 mln osób, z Niemiec 2,1 mln, a z innych państw 0,2 mln)

1944-1950

 

W Polsce dziala powstały w 1945r w Palestynie - Haszomer Hacair. Partia ta założona została przez młodych działaczy przedwojennej organizacji o tej samej nazwie:

1.  Miała ona charakter marksistowski,

2.  Zakładała budowę w Palestynie dwu narodowego państwa, żydowsko - arabskiego przy wydatnej pomocy ZSRR.

3.  Partia zrzeszała młodzież, prowadziła rolne kibuce oraz szkoły hebrajskie a przede wszystkim prowadziła masową emigrację do Palestyny

4.  Partia zrzeszała ok. 1500, ideowych członków

 

1944 - 1950

 

W Polsce funkcjonowało 11 dużych partii politycznych, z nich 8 legalnie wszystkie (poza Żydowską Frakcją PPR) ideologią i korzeniami sięgały okresu przedwojennego
1. Nowa Organizacja Syjonistyczna tzw. "Rewizjoniści"
por koniec 1945
2. Aguda
3. Stronnictwo Demokratyczne
por IX 1945
4. Mizrahi
Jedyna religijna partia żydowska, działająca legalnie
5. Zjednoczenie Syjonistów Demokratów "Ichud"
por X 1947
6. Frakcja PPR
por koniec 1946
7. Bund
por XI 1944
8. Żydowska Socjalno - Demokratyczna Partia Robotnicza Poalej Syjon Lewica
por rok 1947
9. Żydowska Socjalistyczna Robotnicza Partia Poalej Syjon – Prawica
10. Żydowska Syjonistyczno - Socjalistyczna Partia Robotnicza Poalej Syjon Hitachdut
por 17 II 1947
11. Syjonistyczno - Socjalistyczna Partii Pracy Hitachdut
 

1944 – 1956

 

Wg szacunkowych danych IPN sądy wojskowe skazały na karę śmierci ponad 5 tys. osób, a łącznie z wszystkimi przestępstwami o charakterze politycznym, ponad 80 tys. Około 20 tys. zmarło w więzieniach

1944 – 1990

 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano łącznie ponad 600 tysięcy osób stąd popularnie nazwano go krzyżem chlebowym

1944 – 1990

 

W tych latach Orderen Budowniczych PRL udekorowano łącznie 305 osób por rok 1984