Wydarzenia  1931 roku

 

Powrót do strony głównej ( Return )

Powrót wstecz do poprzedniej strony historycznej

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1931 Rozwiązanie gminy żydowskiej w Nowym Mieście nad Wartą → por rok 1505
1931 Wybudowanie, murowanej Synagogi w Nowej Słupi ( obecnie w woj świętokrzyskim ) → por rok 1929 obecnie nie użytkowana
1931 Powstaje film “Kobieta, która się śmieje” z Aleksandrem Żabczyńskim w jednej z ról
1931 Powstaje film “Głos serca” z Aleksandrem Żabczyńskim w jednej z ról
1931 Powstaje film “Bezimienni bohaterowie” z Zulą Pogorzelską w jednej z ról
1931 Z rolnictwa utrzymuje się 59% obywateli polskich
1931 Powstaje Fabryka Kabli Clement Zahm Spółka z o.o. w Dziedzicach
1931 Prezydentowi RP przekazano wraz z honorowym obywatelstwem Wisły rezydencję na Zadnim Groniu (tzw. Zameczek Prezydencki). Wybudowano ją ze składek społeczeństwa śląskiego
1931 Towarzystwo Osad Rolniczych w Studzieńcu w Puszczy Marianskiej na Mazowszu zostaje przemianowane  na Zakład Wychowawczo-Poprawczy. Drugim dyrektorem osady był Władysław Skłodowski ojciec Marii późniejszej dwukrotnej laureatki nagrody Nobla. Dzięki tej pracy mógł on wysłać córkę na studia do Francji → por rok 1876
1931 Przed przygotowanymi obchodami 70 rocznicy Powstania styczniowego, przyznano Krzyż Niepodległości 365 weteranom por 22 I 1933 oraz rok  1938
1931 We lwowskim piśmie „Tryby” debiutuje Stanisław Jerzy Lec → por rok 1909
1931

Narodowy Spis Powszechny wykaz miast RP z populacją żydowską powyżej 12 tysięcy :

 1. 35% ludności Kalisza ( czyli 16 200 ), to Żydzi
 2. 30% ludności Częstochowy ( czyli 28 486), to Żydzi
 3. 45% ludności Będzina ( czyli  21 625) , to Żydzi
 4. 33% ludności Łodzi ( czyli 202 497) , to Żydzi
 5. 29% ludności Warszawy ( czyli 352 659) , to Żydzi
 6. 23% ludności Radomia ( czyli 25 159) , to Żydzi
 7. 40% ludności Kielc ( czyli 18 083) , to Żydzi
 8. 45% ludności Białegostoku ( czyli 39 165) , to Żydzi
 9. 48% ludności Siedlc ( czyli 14 685) , to Żydzi
 10. 35% ludności Lublina ( czyli 38 937) , to Żydzi
 11. 47% ludności Chełma ( czyli 13 537) , to Żydzi
 12. 34% ludności Przemyśla ( czyli 17.326) , to Żydzi
 13. 28% ludności Wilna ( czyli 55 006) , to Żydzi
 14. 42% ludności Grodna ( czyli 21 159) , to Żydzi
 15. 52% ludności Brześcia Litewskiego ( czyli 21 440) , to Żydzi
 16. 75% ludności Międzyrzeca ( czyli 12 000) , to Żydzi
 17. 75% ludności Pińska ( czyli 20 220) , to Żydzi
 18. 61% ludności Kowla ( czyli 12 785) , to Żydzi
 19. 71% ludności Równego ( czyli 22 737) , to Żydzi
 20. 48% ludności Łucka ( czyli 17 366) , to Żydzi
 21. 33% ludności Lwowa ( czyli 99 595) , to Żydzi
 22. 44% ludności Tarnopola ( czyli 14 000) , to Żydzi
 23. 33% ludności Kołomyji ( czyli 15 000) , to Żydzi
 24. 41% ludności Stanisławowa ( czyli 24 823 ) , to Żydzi
 25. 44% ludności Drohobycza ( czyli 17 000) , to Żydzi
 26. 36% ludności Rzeszowa ( czyli 14 000) , to Żydzi
 27. 44% ludności Tarnowa ( czyli 19 330) , to Żydzi
 28. 26% ludnosci Krakowa ( czyli 56 515) , to Żydzi
22% ludnosci Sosnowca ( czyli 20 805), to Żydzi

 

1931 W Ciechanowie mieszka około 14 tysięcy mieszkańców, w tym 33% Żydów por lat 1479 oraz 1921
1931 Powstanie Śląskich Technicznych Zakładow Naukowych w Katowicach
1931 W Nowym Sączu urodził się Józef Tischner, , przyszły profesor PAT ( Papieskiej Akademii Teologicznej ) w Krakowie → por IX 1999 oraz 28 VI 2000
1931 Gen brygady, Gustaw Orlicz-Dreszer zostaje generałem dywizji → por VII 1923 i 16 VII 1936
1931 Ukazał się „Polska i Francja w przeszłości i w dobie współczesnej” autorstwa Władysława Sikorskiego
1931 Stanisław Skarżynski z Adamem Markiewiczem wykonują na samolocie PZL L-2 lot dookoła Afryki, pokonując 25 700 km
1931 Tomasz Masaryk, Ówczesny I-szy prezydent Czechosłowacji, uznaje .... słuszność niemieckich pretensji do Gdańska i Pomorza !!! → por rok 1925
1931 Urodził się Jan Wiktor Nowak, przyszły bp siedlecki por III 1996 i 25 III 2002
1931 Ukazał się „Polska i Francja w przeszłości i w dobie współczesnej” autorstwa Władysława Sikorskiego
1931   Przypadkowe odkrycie pod katedrą wileńską krypty ze szczątkami królewskimi Aleksandra Jagiellończyka zmarłego w 1506 roku, Elżbiety Habsburżanki zmarłej w 1545 roku oraz Barbary Radziwiłłówny zmarłej w 1551 roku.
1931   W zamachu ginie Tadeusz Hołówko  przywódca socjalistów polskich
1931 Gen brygady, Gustaw Orlicz-Dreszer zostaje generałem dywizji por VII 1923 i 16 VII 1936
1931 Ludwik Anigstein, światowej sławy parazytolog, organizuje z ramienia Ligi Narodów służb przeciwmalaryczną w Syjamie por lata 1891, 1929
1931 Początki zuchów ( chłopcy) ich liderem był Aleksander Kamiński
1931 Michał Łyżwiński, znany jako Michał Rola Żymierski, zostaje zwerbowany do współpracy z wywiadem radzieckim !
1931 W Kronice Miasta Poznania pojawia sie artykul Boleslawa Olszewicza o Gasparze da Gama → poznańskiego Żyda na służbie u portugalskich odkrywców → por IX 1498
1931 Stanisław Okęcki, przyszły generał, emigrował najpierw do Niemiec, a potem do ZSRR, gdzie zajmował eksponowane stanowiska w Czerwonej Międzynarodówce Związków Zawodowych
1931 W Gdańsku odbył się Zjazd Gwiaździsty Policjantów → por VII 1995
1931   W Łodzi powstało Miejskie Muzeum Historii i Sztuki im. Bartoszewiczów, z pierwszą stałą ekspozycją dzieł awangardowych
1931   W Łodzi powstało muzeum Przyrodniczo-Pedagogicze
1931   W Łodzi powstało muzeum Etnograficzne
1931   Językiem polskim w 8 kresowych województwach II Rzeczpospolitej posługiwało się 5 597 600 osób. Po zakończeniu wojny na ziemie Polski w granicach wyznaczonych przez Jałtę i Poczdam przyjechały l 760 263 osoby. – Daje to do myslenia o liczbie ofiar poniesionych przez Polske
1931   Zagwarantowanie szerszych praw Żydom w Polsce
1931   Kościół ADS w Polsce liczy 4850 dorosłych wyznawców
1931   Przed przygotowanymi obchodami 70 rocznicy Powstania Styczniowego przyznano Krzyż Niepodległości 365 weteranom → najmłodszy z odznaczonych liczył 84 lata a najstarszy ponad 100
1931   Powstał utwór „Humoreski” autorstwa Ferdynanda Goetela
1931   Powstał balet „Harnasie’ Karola Szymanowskiego
1931   Założenie pisma pt „Siewca Prawdy” przez Bpa Bronisława Włodzimierza Jasińskiego
1931   Cenzus wskazuje, że w Kołomyji mieszka 14 332 osoby pochodzenia żydowskiego
1931   Powstało Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie ( Wołynśke Ukrajinśke Objednannia ) → ukraińska partia polityczna działająca w II RP do roku 1938 → Jej twórcą oraz pierwszym prezesem był P. Pewny, skupiała zwolenników współpracy polsko-ukraińskiej
1931   2 Pułk Ułanów im gen Józefa Dwernickiego ufundował w Suwałkach pomnik swego patrona → przy odsłonieciu pomnika obecni byli prez Mościcki oraz potomek generala Dwernickiego → por 22 XI 1857
1931   Ogłoszenie Zielonych Świątek dniem Święta Ruchu Ludowego, obchodzonego corocznie
1931   Według spisu z 1931 roku w województwie białostockim 91,1 % ludności prawosławnej mieszkało na wsi. Utrzymywali się oni z pracy na roli. Dla 13,2 % źródło utrzymania stanowiła praca najemna. Robotnicy znajdowali zatrudnienie na stanowiskach nie wymagających kwalifikacji. Własność obszarnicza w strukturze agralnej zajmowała 18,1 %. Przeciętna powierzchnia majątku w województwie białostockim wynosiła 461 ha
1931   W Polsce osadzają się oo Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, podczas II wojny światowej opuścili nasz kraj → por rok 1985
1931   Kolejny rozłam w Kościele ADS w Polsce → oderwała się pokaźna grupa współwyznawców z Alfredem Kube na czele → por 29 I 1932
Nowy odłam nie zgadza się z naukami ADS co do osoby E. White i jej nauk
 
1931  

Powstało pismo „Kwartalnik Poświęcony Sprawom Katolickiego Duszpasterstwa Wojskowego w Polsce”

1931   Superintendentem Kścioła Ewangelicko-Reformowaneego w Polsce został Stefan Skierski
1931   W Wilnie zaczyna ukazywać się miesięcznik literacki „Żagary”( z przerwą do 1934 roku )  wokół którego skupiła się grupa młodych poetów oraz pisarzy  Tadeusz Bujnicki, Czesław Miłosz, Aleksander Rymkiewicz oraz Jerzy Zagórski
1931 jesień   Łuckiewicz i Ostrowski założyli Białoruski Komitet Cerkiewny z zamiarem prowadzenia działalności na rzecz białoruterizacji cerkwi → por rok 1932
1931 koniec   W Polsce jest 3034 ochrzczonych członków Kościoła ADS
1931-1932 W Zdzieszowicach w woj. opolskim ukończono budowę Zakładów Koksochemicznych. Pierwsza bateria typu "Stil" została uruchomiona w 1932 roku – do 1945 wytwarzano tu koks, benzynę syntetyczną, oleje lekkie i ciężkie oraz gaz parafinowy
1931 – 1932 Początki regulacji rzeki regulację Małej Panwi od Miotka aż po Drutarnię ( obecnie dzielnica Kalet )
1931 - 1933   Wybudowano prywatną synagogę w Cieszynie ( obecnie w woj śląskim ) → obecnie nie istnieje
1931 – 1934 Proboszczem kolegiaty w Stanisławowie jest Eugeniusz Baziak → por 15 IX 1933
1931 – 1937 Ruchowi zielonoświątkowemu w Polsce przewodniczy Karol Śniegoń → por lata 1920 – 1931